Klachten en geschillenregeling Advocatuur

Haarsma Advocaten neemt deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. Deelname aan de klachtenregeling houdt in dat op ons kantoor een klachtenregeling is ingevoerd waar u als client(e) indien nodig gebruik van kunt maken. De klachten- functionaris binnen kantoor is mr. Jeroen de Boer.

Deelname aan de geschillenregeling houdt in dat Haarsma Advocaten met haar clienten standaard schriftelijk overeenkomt dat onoplosbaar gebleken problemen aan Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd, evenals eventueel door clienten niet betaalde declaraties van het kantoor.

Deze afspraak is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Haarsma Advocaten welke op deze website staan vermeld.

Kantoorklachtenregeling Haarsma Advocaten B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat/medewerker die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Haarsma Advocaten B.V. en de cliënt.
 • Iedere advocaat van Haarsma Advocaten B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse;

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 • Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 • Haarsma Advocaten B.V. heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 • Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de externe Geschillencommissie Advocatuur, waarbij Haarsma Advocaten B.V. is aangesloten. De Geschillencommissie is samengesteld uit een rechter, vertegenwoordiger van de Consumentenbond of het bedrijfsleven en een door de Orde voorgedragen advocaat.
Contactgegevens:

Stichting Geschillencommissie Advocatuur,
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag,
tel: 070 — 3105310,
www.sgc.nl

Tevens kunt u zich wenden tot de lokale Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, gevestigd te Groningen.
Contactgegevens:

www.advocatenorde.nl

Artikel 5 interne klachtprocedure

 • Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Jeroen de Boer, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris, als ook naar de betrokken medewerker.
 • De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. De betrokken medewerker en/of de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke afhandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 • Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 • De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 • De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 • De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 • Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 • De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 • Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Haarsma Advocaten


Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde