Haarsma logo Wit

Algemene voorwaarden

1.   Alle opdrachten van cliënten beschouwt Haarsma uitsluitend als aan haar gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon, die aan Haarsma verbonden is, wordt uitgevoerd.
Haarsma sluit de werking uit van artikel 7:404 BW, dat voor deze situatie een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid regelt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

2.   Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Haarsma of (voorheen) bij haar werkzame personen (al dan niet als werknemer) leidt, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Haarsma en die personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Haarsma wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden voor rekening van Haarsma komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt op verzoek toegezonden.

3.   Haarsma zal bij het ter uitvoering van de opdracht inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Haarsma is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden.
Haarsma is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.   Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Haarsma binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of  redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

5.   De opdrachtgever vrijwaart Haarsma tegen alle aanspraken van derden en de door Haarsma in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Haarsma voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Haarsma.

6.   Het door Haarsma aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Haarsma voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Door Haarsma ten behoeve van opdrachtgevers betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder portie-, telefoon-, fax-, en kopieerkosten.

7.   De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Haarsma wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen opdrachtgever en Haarsma kennis te nemen.

8.   Haarsma Advocatenkantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit betekent dat alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, incl. alle declaratiegeschillen, beslecht worden overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Haarsma Advocaten


Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde