Onze proactieve benadering maakt het verschil

ludithsilkeU hebt een juridisch probleem en wilt een oplossing. Haarsma advocaten bekijkt uw dossier actief en anticiperend op wat komen gaat. Een afwachtende houding kennen de medewerkers van Haarsma niet. Ze zijn geselecteerd op doortastendheid en doorzettingsvermogen. Haarsma gaat door waar andere kantoren ophouden op een eerlijke en betrokken wijze. Alles om voor u een maximaal resultaat te behalen waarbij duurzaamheid vooropstaat. Daarnaast proberen wij met u mee te leven nu wij ons terdege realiseren dat een conflict een grote impact heeft op een mensenleven. Kortom; eerlijk, proactief, intelligent, en fier staan wij naast, voor en achter u.

Fier!

Wij behartigen uw belangen gedreven maar vooral: eerlijk en oprecht. Een zuivere benadering staat bij ons voorop; met open vizier voor u het onderste uit de kan halen. We zijn trots dat onze handelwijze onze cliënten vaak een overwinning in een procedure brengt maar soms ook leidt tot constructief overleg met wederpartijen doordat we respect afdwingen in uw belang. Mr Haarsma is een groot liefhebber van Friese Paarden ondermeer vanwege hun eerlijkheid en harde werken; ze zijn oprecht en Fier! Qanter is een door Haarsma gefokte ruin - zoon van Jasper- die zichzelf een laat zien in bijgaand filmpje; zo strijden wij ook voor uw belang: gedreven en oprecht, sterk, krachtig, puur, eerlijk, voorwaarts, trouw en rechtvaardig. Een goede mix van koelbloedig, warm en sensitief.

Gratis spreekuur

Haarsma houdt iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur gratis spreekuur. U bent alsdan van harte welkom op ons kantoor te Paterswolde waar onze advocaten u onder het genot van een kopje koffie graag van dienst willen zijn.

Disclaimer - Privacy Policy

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Teller
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Haarsma advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Haarsma advocaten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Haarsma advocaten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Haarsma advocaten.

Tarieven

Haarsma hanteert een uurtarief variërend tussen
€ 150,00 en € 250,00 per uur.

De variabele zit in het karakter van de zaak en de medewerker die de zaak behandelt. Voor incassozaken wordt een speciaal tarief gehanteerd.

Wanneer u onvoldoende inkomen geniet om ons te kunnen betalen vragen wij gefinancierde rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand heeft een website waarop inkomens en vermogensgrenzen aangegeven staan. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Qanter

Qanter is een prachtige Fries. Hij staat als Fries paard symbool voor alles wat met Haarsma Advocaten te maken heeft. Waarom? Omdat dit sterk is, krachtig, puur, eerlijk, gedreven, voorwaarts, trouw, oprecht en rechtvaardig. Daarnaast is het koelbloedig maar ook warm en sensitief.

Lees meer...

Klachten en geschillenregeling Advocatuur

Haarsma Advocaten neemt deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. Deelname aan de klachtenregeling houdt in dat op ons kantoor een klachtenregeling is ingevoerd waar u als client(e) indien nodig gebruik van kunt maken. De klachten- functionaris binnen kantoor is Susanne M. Fiscalini.

Deelname aan de geschillenregeling houdt in dat Haarsma Advocaten met haar clienten standaard schriftelijk overeenkomt dat onoplosbaar gebleken problemen aan Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd, evenals eventueel door clienten niet betaalde declaraties van het kantoor.

Deze afspraak is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Haarsma Advocaten welke op deze website staan vermeld.

Kantoorklachtenregeling Haarsma Advocaten B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat/medewerker die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Haarsma Advocaten B.V. en de cliënt.
 • Iedere advocaat van Haarsma Advocaten B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse;

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 • Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 • Haarsma Advocaten B.V. heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 • Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de externe Geschillencommissie Advocatuur, waarbij Haarsma Advocaten B.V. is aangesloten. De Geschillencommissie is samengesteld uit een rechter, vertegenwoordiger van de Consumentenbond of het bedrijfsleven en een door de Orde voorgedragen advocaat.
Contactgegevens:

Stichting Geschillencommissie Advocatuur,
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag,
tel: 070 — 3105310,
www.sgc.nl

Tevens kunt u zich wenden tot de lokale Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, gevestigd te Groningen.
Contactgegevens:

www.advocatenorde.nl

Artikel 5 interne klachtprocedure

 • Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw S. Fiscalini, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris, als ook naar de betrokken medewerker.
 • De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. De betrokken medewerker en/of de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke afhandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 • Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 • De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 • De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 • De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 • Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 • De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 • Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Notice: Undefined variable: app in /home/haarsma/domains/haarsma-advocaten.nl/public_html/templates/yoo_frequency/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/haarsma/domains/haarsma-advocaten.nl/public_html/templates/yoo_frequency/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Adres


Hoofdweg 288

9765 CN Paterswolde

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
(spreekuurlocatie)


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam